Cvičenia detí predškolského veku

Predškolské obdobie predstavuje kľúčovú fázu vo vývoji dieťaťa, kedy sa formuje jeho charakter a vytvárajú sa základy pre celoživotné učenie.

Jedným z kľúčových prostriedkov pre jeho vývoj je pohybová výchova. 

Táto oblasť vzdelávania nie je len jedným zo spôsobov, ako zapojiť deti do aktívneho učenia, ale aj dôležitým nástrojom, ktorý sa stará o ich komplexný rozvoj.

Pohybová výchova v predškolskom období nie je len o bežnom hraní sa alebo cvičení.

Ide o špecificky zamerané aktivity, ktoré zasahujú do mnohých sfér dieťaťa: fyziologickej, motorickej, koordinačnej, kognitívnej, emocionálnej, psychologickej a sociálnej.

Cieľom je poskytnúť dieťaťu komplexný základ, ktorý mu pomôže v budúcnosti nielen v škole, ale aj v živote.

deti_sediace_pri sebe

Hlavný cieľ predprimárneho vzdelávania, ktorým je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a život v spoločnosti.

Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Pohybové a relaxačné cvičenia sa realizujú pravidelne každý deň, vo všetkých organizačných formách dňa v rámci denných činností, s dôrazom na dodržanie psychohygienických zásad (nie hneď po jedle, pokiaľ to podmienky v materskej škole dovoľujú, v primeranom cvičebnom úbore alebo minimálne v uvoľnenom odeve, vo vyvetranej miestnosti alebo vonku atď.).

Realizujú sa vo forme zdravotných, relaxačných a dychových cvičení.

Súčasťou pohybových a relaxačných cvičení sú:
− prípravné cvičenia,
− zdravotné cviky (s náčiním a bez náčinia),
− pohybové hry,
− hudobno-pohybové hry,
− cvičenie s využitím riekaniek,
− cvičenie s hudobným sprievodom,
− relaxačné cvičenia, relaxačné rozprávky,
− telovýchovné chvíľky.

 

učiteľka_s_detmi

Prinášame vám príklady dychových, relaxačných a zdravotných cvikov, ktoré môžete cvičiť spolu s deťmi

 

Dychové cvičenia:

1. Stoj spojný, hlboký nádych a výdych s vyslovovaním hlásky (šš, áá, fú, fí...)

 

2. Sed kľačmo (sed na päty), výdych, ruky pripažiť, do kľaku, ruky vzpažiť, nádych

 

3. Ľah vzadu, nohy mierne pokrčené v kolenách, ruky pripažené, hlboký nádych, pravá ruka do vzpaženia
(zadržať dych), pravá ruka naspäť k telu, pomalý výdych a naopak.

 

 

Relaxačné cvičenie

1. Ľah vzadu (ľah na chrbte), uvoľnenie celého tela

2. Ľah vzadu (ľah na chrbte), uvoľnenie končatín vytriasaním

3. Sed skrčmo skrížny, vzpažiť ruky, povolením paže voľne spustiť do lona, uvoľniť chrbticu

 

 

Zdravotné cviky

Krčná chrbtica, medzilopatkové svalstvo

 

1. Stoj spojný, pomalý predklon a záklon hlavy

 

Brušné svalstvo

2. Ľah vzadu (ľah na chrbte), zdvíhanie vystretých nôh striedavo

 

Stehenné svalstvo

3. chôdza v drepe, ruky vbok, chôdza v podrepe

 

Pohyblivosť chrbtice, preťahovanie svalov

4. Vzpor kľačmo, vyhrbiť a prehnúť chrbát

 

V závere môžeme s istotou konštatovať, že pohybová výchova v predškolskom období je kľúčovým pilierom pre zdravý a komplexný rozvoj každého dieťaťa.

Je to oveľa viac než len séria cvičení či hier; predstavuje holistický prístup k výchove, ktorý zasahuje do fyzického, mentálneho a sociálneho aspektu detstva.

Implementácia pohybovej výchovy nielenže podporuje fyzickú zdatnosť a motorické schopnosti, ale aj kognitívny rozvoj a budovanie sociálnych zručností. 

Je to investícia do budúcnosti, ktorá poskytuje dieťaťu silný základ pre úspech v škole a schopnosť efektívne fungovať v spoločnosti.