Etapy dlhodobej športovej prípravy

Každý šport vyžaduje svoje vlastné špecifické požiadavky na celkovú dĺžku športovej prípravy, aby umožnil športovcovi rozvinúť jeho predpoklady a dosiahnuť vysokú úroveň športovej výkonnosti a úspešnosti.

Z hľadiska metód a organizácie dlhodobej športovej prípravy ju delíme na rôzne etapy.

Dlhodobý tréning od začiatočníka až po najvyššie výkonnostné úrovne sa v súlade s biologickým a psycho-sociálnym vývojom mení v jednotlivých rokoch, stanovuje sa rôzne ciele a úlohy, čo umožňuje jej rozdelenie na jednotlivé etapy.

Rozdelenie do jednotlivých etáp v dlhodobej športovej príprave nie je prísne stanovené vekom alebo dĺžkou trvania prípravy, ale skôr závisí na úrovni adaptačných schopností a biologického rozvoja jednotlivca. Jednotlivé etapy sú prepojené a prechádzajú do seba plynule. V dlhodobej športovej príprave rozoznávame štyri základné etapy:

1. Etapa športovej predprípravy
2. Etapa základnej športovej prípravy
3. Etapa špeciálnej športovej prípravy
4. Etapa vrcholovej športovej prípravy

Etapa športovej predprípravy  

Cieľom je získať deti do pravidelnej športovej prípravy a posilniť ich záujem o konkrétny šport s dlhodobou perspektívou.

Úlohou je podporovať všestranný telesný a duševný rozvoj osobnosti detí, vytvárať návyky morálneho správania a konania, pravidelného tréningu a podporovať zdravý fyzický rozvoj.

Vek detí je rôznorodý a závisí od konkrétneho športu.

Trvanie športovej prípravy je 2 až 3 roky, s týždenne 2 až 3 tréningami a celkovým počtom tréningov za rok medzi 100 až 150. 

Hlavné tréningové metódy zahŕňajú hravosť, súťaživosť, opakovanie, rovnomerné zaťaženie a kontrolu.

Charakteristika prípravy je založená na všestrannosti, vysokom stupni variabilít, pestrosti, emocionálnosti a súťaživom charaktere tréningových podnetov.

Etapa základnej športovej prípravy

 

Cieľom je objaviť predpoklady pre skupinu disciplín a hráčskych postov a prostredníctvom všestranného prístupu podporovať dospievanie a rozvoj organizmu, funkčných systémov a vnútorných orgánov. Taktiež sa snažíme vytvoriť podmienky pre prechod do etapy špeciálnej športovej prípravy.

Medzi úlohy patrí podpora všestranného rozvoja mladého organizmu, pričom deti súťažia v rôznych športových odvetviach a vo vybranom športe.

Vek sa odvíja od konkrétneho športu.

Trvanie športovej prípravy je 3 až 4 roky, s týždenne 3 až 5 tréningmi a celkovým počtom tréningov za rok medzi 150 až 240.

Hlavné tréningové metódy zahŕňajú hravé, opakovacie, súťažné (pretekové), kontrolné, kruhové, fartlekové, rovnomerné a striedavé zaťaženie.

Charakteristika prípravy zahŕňa dostatočný podiel všestrannosti, súťaživosť, emocionálnosť, rozvoj zručností, pohybových skúseností a zdokonaľovanie techniky v konkrétnom športe.

Postupne sa zvyšuje zaťaženie najmä zvýšením tréningového objemu.

 

 

Etapa špeciálnej športovej prípravy

Etapu špeciálnej športovej prípravy rozdeľujeme do dvoch období:

Začiatočná špecializácia veku 15 - 17 rokov - dorastenecká kategória
Prehĺbená špecializácia veku 17 - 19 rokov - juniorská kategória


Cieľom je prostredníctvom všestranného prístupu podporovať dospievanie a rozvoj organizmu, funkčných systémov a vnútorných orgánov.

Taktiež sa snažíme vytvoriť predpoklady pre prechod do etapy vrcholovej športovej prípravy.

Medzi úlohy patrí podpora všestranného rozvoja mladého organizmu, pričom mládež súťaží v dorasteneckej a juniorskej kategórii.

Vekový rozsah je 15 - 19 rokov.

Trvanie športovej prípravy je 3 až 4 roky, s týždenne 5 až 10 tréningmi a celkovým počtom tréningov za rok medzi 240 až 350.Hlavné tréningové metódy zahŕňajú opakovaciu, intervalovú, kruhovú, fartlekovú, rovnomerné a striedavé zaťaženie, kontrolnú a pretekovú metódu.

Charakteristika prípravy v začiatočnom období špecializácie zahŕňa stále podporu všestrannosti, keďže vývoj organizmu ešte prebieha alebo je na konci. Dôraz sa kladie na perspektívny cieľ dosiahnuť výkon. Postupne sa zvyšuje zaťaženie najmä v objeme. Špeciálna všestrannosť je dôležitá.

V období prehĺbenej špecializácie sa zameriavame viac na špecializovaný tréning, konkrétne na skupinu disciplín, hráčsky post alebo konkrétny šport. Okrem objemu sa zvyšuje aj intenzita zaťaženia a zdokonaľuje technika v náročnejších podmienkach. Väčší dôraz je kladený aj na taktickú prípravu.

 

 

Etapa vrcholovej športovej prípravy

Cieľom je dosiahnuť maximálnu realizáciu vytvorených predpokladov a dosiahnuť najvyššiu športovú výkonnosť a úspešnosť na významných podujatiach.

Táto fáza je zameraná na športovcov vo veku 19 až 30 a viac rokov.

Trvanie úzko špecializovanej prípravy môže trvať 4 až 10 a viac rokov, čo závisí od konkrétneho športu a individuálnych faktorov.

Počet tréningov týždenne sa pohybuje medzi 6 až 12, pričom celkový počet tréningov za rok môže dosiahnuť hodnoty od 350 do 500.

V rámci úzko špecializovanej prípravy sa využívajú rôzne tréningové metódy, ktoré sú prispôsobené špecifickým požiadavkám a potrebám danej športovej špecializácie. Využíva sa okruh tréningových metód, ktoré sú najefektívnejšie pre daný šport.

Charakteristika prípravy zahŕňa postupné zvyšovanie intenzity zaťaženia, pričom cieľom je získať dostatok skúseností na medzinárodných podujatiach. V tejto fáze je dôležité využívať vysokoefektívne špeciálne tréningové prostriedky a maximalizovať individualizáciu prípravy. Stabilita výkonnosti na významných súťažiach je vysoko hodnotená.

Tímto štádiom sa maximálne využívajú nadobudnuté schopnosti a skúsenosti v príprave a súťažiach.

Hlavným zámerom je dosiahnuť najlepšie možné výkony a dosiahnuť vrcholové výsledky na najvyššej úrovni súťaží.